Allmänna villkor

Allmänt

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Kund och Shiki AB (Shiki), med avseende på abonnemang för SuperEasy (Tjänsten) och därtill hörande tilläggstjänster. Om Kund är privatperson måste hen ha fyllt 18 år för att avtal skall vara giltigt, annars är dennes målsman ansvarig. Om kund är juridisk person, skall avtalet ingåtts av behörig firmatecknare. Kunden blir bunden av detta Användaravtal när Kunden skapar ett konto på SuperEasy’s hemsida www.supereasy.se

Genom abonnemang på Tjänsten upplåter Shiki utrymme samt tillgång till SuperEasy för innehållshantering och publicering i syfte att lagra och publicera Kundens hemsida med tillhörande attribut som Tjänsten erbjuder. Shiki äger rätt att när som helst förändra innehållet i Tjänsten. Ändring, tillägg och/eller justeringar i villkoren i detta avtal, kan Shiki när det passar ändra. Vid väsentliga ändringar skall Kunden alltid informeras, via SuperEasy’s hemsida eller e-post.

Tjänsten ingås automatiskt när Kund ansöker och registrerar sig för ett konto på SuperEasy och Kund accepterar avtalet i sin fullo när första betalning för Tjänsten genomförs. Vid registrering av konto på SuperEasy förpliktar sig Kund att ange korrekta uppgifter. Kund skall, omgående som registrering skett, erhålla de uppgifter som krävs för att nyttja Tjänsten.

Ångerrätt och undantag från ångerrätt

Kund som i egenskap av privatperson köpt Tjänsten har rätt att utnyttja sin ångerrätt, i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen, om det meddelas Shiki skriftligen inom 14 dagar från det att registrering/köp gjordes. Ångerrätten gäller inte för beställningar av domännamn som gjorts genom SuperEasy. Shiki återbetalar Kunden erlagda betalning utan onödig fördröjning, dock senast 30 dagar från tidpunkt Shiki erhållit meddelande om ånger.

Ansvar för lösenord och överföring av information

Genom Tjänsten kan Kund överföra information via Internet till Kundens utrymme på SuperEasy’s system. Efter registrering får Kunden användarnamn och lösenord. Kund är ansvarig för att lösenord till Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt från obehöriga. Shiki tar inget ansvar för Kunds innehåll på hemsidan. Kund ska omgående begära nytt lösenord om Kund misstänker att det kan ha tagits del av annan part. Shiki har rätten att själva, eller genom anlitad extern konsult, kontrollera användingen av Tjänsten, användaridentitet samt lösenord.

Villkor för nyttjande av tjänsten

Kund är ensam helt ansvarig för den information som lagras och/eller tillhandahålls via Tjänsten. Informationen får inte strida mot lag, förordningar och myndigheters föreskrifter. Den får inte heller ha innehåll som skäligen kan antas var till skada för Shiki eller annan. Kund är ensam ansvarig för eventuella tillstånd som kan krävas för Kunds innehåll i Tjänsten finns och är gällande. Kund ska hålla Shiki skadelös för krav riktade från tredje man mot Shiki på grund av Kunds användning av Tjänsten. Kunden får inte överlåta, hyra ut, låna ut, licensiera eller på annat sätt tillhandahålla hela eller delar av Tjänst/Innehåll till tredje part, oavsett om Kund har egen domän eller under Shiki’s domäner. Shiki har rätt att koppla bort script / program som medför olägenhet för Shiki och/eller övriga användare av Tjänsten. Om detta sker, kommer Kund meddelas innan åtgärd sker. Shiki lämnar ingen garanti av något slag, att innehållet svarar mot Kundens behov eller att Tjänsten kan användas utan störning eller fel. Shiki äger rätten att använda Kunds hemsida som referens på SuperEasy’s hemsida och andra medier i reklamsyfte för SuperEasy.

Ansvar för innehåll

Shiki har rätt att göra kontroll av informationen som Kund publicerar via Tjänsten och om Kund bryter mot avtalet har Shiki rätt att blockera den information som anses olämplig. Shiki har rätt att omedelbart stänga av Tjänsten eller avaktivera kundens konto om Kunden trots påpekande lagrar och/eller tillhandahåller information genom Tjänsten som strider mot lagar, förordningar och myndighets föreskrifter samt god publicistisk sed eller på annat sätt är stötande eller olämplig eller har ett sådant innehåll att den skäligen kan antas vara till skada för Shiki eller annan part.

Driftavbrott, Felanmälan

I första hand skall Kunden söka efter svar på SuperEasy’s hemsida, där det finns en uppbyggd supportdel med frågor och svar, innan felanmälan görs. Driftavbrott eller större störningar i Tjänsten felanmäls till SuperEasy och åtgärdas under normal arbetstid av Shiki eller extern konsult. Shiki lämnar inga garantier för max stopptid vid driftstopp.

Pris och betalning

Kund betalar i förskott för Tjänsten, enligt den prislista som presenteras på SuperEasy’s hemsida. Tjänsten betalas via PayPal, och vid registrering godkänner Kund att uppgifterna sparas för återkommande betalningar. Betalning sker helt automatiskt, via PayPal, och tills dess att Kund säger upp Tjänsten. Kund som underlåter att betala kommer att stängas ute från sitt abonnemang på Tjänsten, dock först efter att betalningspåminnelse och/eller varning har skickats via e-post. Avgiftshöjning skall meddelas minst en månad i förväg. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte Kundens pris enligt ett pågående avtal.

Ansvarsbegränsning

Kundens användning av Tjänsten, inklusive tilläggtjänster, sker alltid på Kundens eget ansvar och risk. Shiki tar inget ansvar för innehåll, vare sig riktighet eller laglighet, som Kunden visar, laddas upp eller laddas ner från Kunds hemsida. Shiki tar ej heller ansvar för tredje parts övervakning, insamling eller tillgång till Kundens data. Shiki ansvar inte heller för den information som överförs genom Tjänsten, eller för skada och/eller förlust i händelse av avbrott, utebliven leverans eller andra liknande omständigheter. Shiki tar ej ansvar för om någon obehörig gör intrång på Kundens, SuperEasy’s eller via annan kund av Tjänsten och förstör eller stjäl information. Shiki friskriver sig från allt ansvar för förluster och skador som drabbar Kunden i samband att Tjänsten används, såvida inte Shiki uppsåtligen eller med grov oaktsamhet agerat mot Kunden. Shiki friskriver sig även från allt ansvar för direkta skador, inklusive personskada och sakskada samt indirekta förluster, inklusive driftstopp, förlust av data och utebliven vinst eller annan direkt/indirekt skada av vad för slag det må vara.

Under alla omständigheter och oavsett skadans omfattning är Shiki’s ersättningsskyldighet gentemot Kunden begränsat till ett belopp motsvarande den av Kunden erlagda avgiften för innevarande abonnemangsperiod.

Force Majeure

Shiki är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Användaravtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan ("befriande omständighet") och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav och Shiki inte kunnat råda över omständigheten. Såsom befriande omständighet ska anses bland annat myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, åsknedslag, brand, översvämning, störningar i transporter, telekommunikationer eller strömförsörjning, eller för fel eller försening av leverans av varor eller tjänster av leverantör på grund av ovan angiven omständighet.

Personuppgifter

Shiki samlar in och behandlar de personuppgifter om Kunden som Kunden anger under registreringen av Tjänsten för att kunna tillhandahålla och administrera Tjänsten. Om det behövs, kan det bli nödvändigt för Shiki att överföra personuppgifter till de leverantörer/samarbetspartners som Shiki har för att tillgodose Kunden Tjänsten. Shiki har rätt att behandla Personuppgifterna för marknadsföring av kampanjer, erbjudanden och nya produkter eller tjänster som erbjuds inom ramen för Tjänsten. Kund kan alltid ta del av personuppgifterna via sitt inlogg och i de fall Kund inte själv kan göra ändringar, begära att Shiki korrigerar dessa felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Genom att Kund registrerar sig för SuperEasy och gör sin första betalning för Tjänsten, ger Kunden sitt samtycke till att Shiki behandlar Kundens uppgifter enligt det som anges under detta stycke.

Avtalstid

Detta användaravtal träder i kraft när Kundens tecknande av Tjänsten genom registrering via SuperEasy’s hemsida. Tjänsten som Kund kan teckna har ingen avtalstid utan löper automatiskt i månadsperiod som förlängs en månad i sänder tills kund avslutar Tjänsten. Återbetalning av erlagd avgift görs endast i de fall då uppsägningen grundas på förändringar i Avtalets villkor eller allvarliga driftsstörningar för vilka Shiki ansvarar. Shiki äger rätten att omedelbart säga upp Avtalet eller avaktivera kontot om Kund: sprider information som kan bedömas olaglig samt begår olaglig handling via Internet bryter mot någon av punkterna i Avtalet gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter till e-postadresser skickar marknadsföring (s.k. spamming eller mailbombing) om mottagaren ej i förväg givit sitt samtycke till detta handlar på annat sätt som medför att avsevärd olägenhet uppstår för Shiki, övriga användare av Tjänsten och därmed sammankopplade system trots påminnelse ej betalat ersättning som förfallit till betalning och det utestående beloppet avser mer än en ringa del av den ersättning som förfallit till betalning.

Stängning av Tjänsten och radering av innehåll

Shiki har enligt vad som anges ovan rätt att med omedelbart verkan säga upp Tjänsten om Kunden trots påminnelse ej betalat ersättning som förfallit till betalning. Fjorton (14) dagar efter abonnemangets upphörande skickar Shiki ytterligare en påminnelse till Kundens angivna e-postadress varefter Kunden stängs av från Tjänsten och Kundens hemsida stängs ner. Därefter sparar Shiki innehållet i trettio (30) dagar varpå innehållet raderas automatiskt om ingen inbetalning inkommit.

Meddelande

Meddelanden enligt detta Avtal skickas av Shiki i första hand till den av Kunden angivna e-postadressen. Kunden är därför skyldig att se till att e-postadressen och övriga kontaktuppgifter alltid är korrekta och uppdaterade. Kunden ska lämna eventuella meddelanden till Shiki genom den e-postadress som anges på hemsidan för Tjänsten alternativt i för ändamålet uppsatta formulär på hemsidan för Tjänsten.

Överlåtelse

Kunden har inte rätt att överlåta Avtalet till annan. Shiki har rätt att överlåta Avtalet till företag inom koncernen eller till företagsgrupp i vilken Shiki ingår vid Avtalets ingående eller senare kan komma att ingå i.

Tvist

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Eventuella tvister med anledning av detta Användaravtal eller Tjänsten ska avgöras i svensk allmän domstol med Nacka tingsrätt som första instans.